ISO 22000:2005

22000 2005Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000:2005 (HACCP)

Ο όρος HACCP  αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Hazard  Analysis  Critical  Control Points, που μεταφράζεται ως: Εμπεριστατωμένη Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Το HACCP  είναι σύστημα αυτοελέγχου του οποίου,  η εφαρμογή στοχεύει στη παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση τροφίμων, των οποίων η κατανάλωση, δυνητικά δεν θα προκαλέσει κανένα είδος βλάβης στην υγεία του καταναλωτή.
Η εφαρμογή του συστήματος HACCP  από τις επιχειρήσεις τροφίμων τεκμηριώνει τη συνεχή προσπάθεια των επιχειρήσεων αυτών για διάθεση στην αγορά τροφίμων υγιεινών και ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος HACCP  για την εφαρμογή της Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου,  υιοθετήθηκαν κατά την UN/ FAO Codex Alimentarius  Committee  στη Γενεύη τον Ιούλιο του 1993  και καθιερώθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 93/43 EEC.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τον Κανονισμό 852/2004 (Ε.Κ.), είναι σαφής η υποχρέωση κάθε επιχείρησης που Παράγει, Εμπορεύεται ή Διακινεί Τρόφιμα να εφαρμόζει Σύστημα HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ασφαλών τροφίμων στον τελικό καταναλωτή. Το ISO 22000:2005 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο  για την Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων που καλύπτει τις απαιτήσεις του HACCP.
Η εξασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης ασφαλών τροφίμων επιτυγχάνεται στα πλαίσια εφαρμογής ενός νομοθετικού πλαισίου,  που καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής.  Η αναποτελεσματικότητα των ελέγχων του τελικού προϊόντος έθεσε,  ως απαίτηση την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για το τρόφιμο και τη λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής τους, από την πρωτογενή παραγωγή, στις ενδιάμεσες διαδικασίες έως και τα τελικά προϊόντα.

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων προϋποθέτει την εφαρμογή κάποιου συστήματος «HACCP» ή «Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου». Το σύστημα HACCP είναι ένα σύνολο ενεργειών που προσφέρει ικανοποιητική προσέγγιση στον έλεγχο των μικροβιολογικών κινδύνων, τεκμηριώνει και αποτελεί αναπόσπαστη συνέχεια, της εφαρμογής κανόνων ορθής πρακτικής,  στις υποδομές,  στις διαδικασίες παραγωγής,  στις συνθήκες υγιεινής και σε κάθε δραστηριότητα σχετική με τη παραγωγή και διάθεση των τροφίμων και αποτελεί τον μόνο αναγνωρισμένο,  διαρκή,  αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο απόδειξης και τεκμηρίωσης της τροφοασφάλειας.

Η εταιρεια μας με λεπτομερή και επιτόπια μελέτη των ιδιαιτεροτήτων κάθε διεργασίας και ακόλουθα η εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των στοιχείων της είναι αυτή,  που θα επιτρέψει την εκπόνηση μιας αξιόπιστης και ικανής μελέτης HACCP, μέσω της οποίας η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να προετοιμαστεί,  για την επαρκή ανώδυνη και λειτουργική    προσαρμογή της,  στις απαιτήσεις,  του καταναλωτή,  για παραγωγή και διάθεση τροφίμων, κατά τεκμήριο, υγιεινών και ασφαλών.

 

ISO 9001:2015

Η οργάνωση και η τεκμηρίωση της επιχείρησης κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, μπορεί αναμφίβολα να υποστηρίξει επαρκώς την τελική προσπάθεια της επιχείρησης παραγωγής τροφίμων και στους τομείς της παραγωγικότητας  (ανταγωνιστικότητα)  και στον τομέα της εναρμόνισης με τη νομοθεσία και στη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των προσφερομένων τροφίμων (τροφοασφάλεια), ώστε να καλύπτονται με το καλλίτερο τρόπο οι απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλές τρόφιμο (ικανοποιημένος πελάτης).

Η εταιρεία μας διαμεσολαβεί και παρέχει κάθε πληροφορία και διευκρίνιση σε διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, για τη χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, που αφορούν στην προσαρμογή της επιχείρησης, στις αρχές και τους κανόνες του προτύπου ISO 9001:2015.

Στο στάδιο ανάπτυξης του συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, οι δράσεις που θα αναπτυχθούν και θα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων του συγκεκριμένου προτύπου στις παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης ιδιαίτερα αφορούν :

στην οργάνωση της επιχείρησης και την εκπαίδευση του προσωπικού.
στην τεκμηρίωση των παραγωγικών διαδικασιών και την δημιουργία των απαραίτητων αρχείων για τον προσδιορισμό των μέτρων και των διορθωτικών κινήσεων που θα λαμβάνονται κατά περίπτωση για την εξυπηρέτηση της αρχής «ικανοποιημένος πελάτης».
στον επιμερισμό αρμοδιοτήτων για την άμεση διερεύνηση προβλημάτων,  και τον
καταλογισμό ευθυνών
στη δημιουργία διαδικασιών ελέγχου των εργασιών για την συνεχή παρακολούθηση
των προβλεπόμενων από το σύστημα διαδικασιών.
στο προσδιορισμό των παραγωγικών και ποιοτικών απαιτήσεων κάθε θέσης εργασίας και των ευθυνών κάθε εργαζόμενου έναντι του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης.
στην μέτρηση και την παρακολούθηση της απόδοσης και προσαρμογής κάθε θέσης
εργασίας όπως και της επιχείρησης συνολικά.

Επικοινωνία

ΣΟΛΩΜΟΥ 40 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 85 87 ΑΘΗΝΑ
ΚΑΖΑΝΟΒΑ 90 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ:210-5773310

Τηλ:210-4280600

Τηλ:210-3834043

Τηλ:697-9553300

Τηλ:697-3497373

Email: [email protected]

Website:tapolymantiki.gr